رشته های ورزشی

اولویت اولاولویت دوماولویت سوماولویت چهارماولویت پنجماولویت ششماولویت هفتماولویت هشتم
شنا
آموزش شنا
پینگ پنگ
تیراندازی
بدنسازی
کوهنوردی
فوتسال بزرگسالان
فوتسال نوجوانان(فرزندان کارکنان)
اولویت اولاولویت دوماولویت سوماولویت چهارماولویت پنجم
رنگین کمان
سینما
دهکده وسف
خرید لوازم ورزشی
اردوی تفریحی