معرفی اداره کل امور عمومی

 

 

مدیر کل امور عمومی:  جناب آقای مرتضی الیاسی

 

شرح وظائف:

 

1. همکاري و مشورت با معاون اداري مالي مؤسسه و برنامه‌ريزي کلي در تعيين خط مشي اجرائي ساختمان پرديسان و اتخاذ تصميم لازم

2. نظارت بر تهيه و تنظيم برنامه کار واحدهاي مربوط بر اساس شرح وظايف مربوط

3. نظارت بر کنترل حضور و غياب کارکنان ، اتخاذ روش مناسب در جهت امر حضور و غياب کارکنان و ارائه گزارش و برگ هاي مرخصي به اداره کل امور اداري و منابع انساني

4. نظارت بر انجام خدمات عمومي ، درخواست وسايل و لوازم مورد نياز ساختمان پرديسان

5. نظارت بر نگهداري توزيع به موقع وسايل و لوازم و جلوگيري از هرگونه حيف و ميل ملزومات

6. نظارت بر ارائه خدمات به مجالس مذهبي و اداري که از سوي موسسه تشکيل و برگزار مي شود

7. نظارت بر ارائه خدمات مربوط به تنظيف و تعمير ساختمان ها وسايل و تأمين سوخت و روشنايي و تهويه و حرارت مرکزي ساختمان

8. نظارت بر تهيه برنامه انتظامات و نگهباني در ساختمان محل استقرار

9. انجام امور مربوط به تأسيسات و نگهداري وسائل تأسيساتي تهويه و تبريد

10. انجام امور مخابراتي ساختمان پرديسان

11. انجام امور محوله از سوي مقام مافوق

 

تلفن مستقیم: 32808910

دفتر كار: ساختمان شماره 2 موسسه (پردیسان)، طبقه همكف