معاون اداری و مالی

  

 

 

 

شرح وظايف معاونت محترم اداری و مالی:

 

1. نظارت بر تدوين ساختار تشکيلاتي بخشهاي مختلف مؤسسه

2. تدوين ساختار تشکيلاتي معاونت اداري مالي

3. نظارت بر چگونگي گردش کار و مطالعات مربوط به بهبود و روشهاي اداري مالي

4. نظارت بر فراهم آوردن امکانات اجراي برنامه هاي آموزش قبل و ضمن خدمت کارکنان وتهيه و تنظيم برنامه هاي آموزش کوتاه مدت و کاربردي مورد نياز کارکنان مؤسسه

5. نظارت بر جذب و تأمين نيروي انساني مورد نياز مؤسسه و اتخاذ تصميمات لازم در اين زمينه و در چهارچوب ضوابط اجرائي و مصوبات هيأت رئيسه

6. نظارت بر اجراي صحيح قوانين استخدامي و مالي و امور مربوط به طرح طبقه بندي مشاغل ، شرح وظايف و پست هاي سازماني

7. نظارت بر تهيه و تنظيم و اجراي طرح ها و پروژه هاي معاونت اداري مالي

8. تدوين برنامه ها وخط مشي واحدهاي تحت نظارت

9. نظارت بر انجام خدمات عمومي و تهيه وسائل و لوازم مورد نياز مؤسسه

10. نظارت بر انجام کليه هزينه هاي پرسنلي اداري ، عمراني و غيره مؤسسه از محل اعتبارات عمومي و اختصاصي و امضاء کليه چکها و اسناد مربوط در حدود اختيارات تفويضي

11. هماهنگي با ساير معاونتها و واحدهاي تحت سرپرستي رياست مؤسسه و به منظور پيشبرد برنامه و تحقق اهداف مؤسسه

12. برقراري ارتباط با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و نهادها بر حسب مورد

13. نظارت بر تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و بخشنامه هاي اداري مالي ، تشکيلاتي و بودجه و ارائه طريق به واحدهاي مختلف مؤسسه در چهارچوب قوانين مربوط

14. نظارت بر کنترل حضور و غياب کارکنان و اتخاذ  روشهاي مناسب در جهت امر حضور و غياب کارکنان برابر مقررات مربوط

15. سرپرستي و نظارت بر کليه ي امور مربوط به رفاه ، تعاون کارکنان از قبيل بيمه، مسکن ،  وام  و ...

16. نظارت مستمر براجرای طرحهای عمرانی مؤسسه به منظور تأمین منابع و امکانات مورد نیاز جهت بهره برداری هرچه سریعتر از آنها

17. پيشنهاد نصب و عزل مديران به هيأت رئيسه جهت تصويب

18. ارائه اصلاحات ساختار معاونت به هيأت رئيسه جهت تصويب

19. اولويت بندي و مديريت هزينه هاي مؤسسه متناسب با سياستهاي کلي مصوب هيأت رئيسه

20. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق

 

 


 

 

  مسئول دفتر معاونت اداري مالي : جناب آقای محمدباقر عبداللهی

 

     شماره داخلی: 634

     تلفن دفتر معاونت و ارتباط با معاون اداري و مالي: 32113634-025