معرفی اداره کل امور مالی

 

 

 

مدیر کل امور مالی : جناب آقای حمید رضايی

 

شرح وظائف مدیر کل امور مالی

 

1. نظارت بر مصرف اعتبارات عمومي و بودجه جاري و عمراني و اختصاصي مطابق بودجه هاي مصوب و قوانين و مقررات مربوط

2.  نگهداري و نظارت بر کليه حساب هاي بودجه عمومي و درآمدها

3.  وصول درآمدها و مطالبات و پرداخت حقوق و مزايا و هزينه هاي مستمر و غير مستمر و ديون و ساير تعهدات مؤسسه

4.  کنترل موجودي حسابها ، رسيدگي ، تطبيق و تاييد اسناد هزينه بر اساس مصوبات مربوط

5.  تنظيم محاسبات کل و گزارشات عمليات ها و ارسال به مراکز ذيربط

6.  نظارت بر حفظ ونگهداري اموال منقول وغير منقول مؤسسه وثبت کامل مشخصات اموال دردفاتروتهيه آمارهاي لازم طبق مقررات مربوط

7.  اعمال مديريت به کليه امور مالي و رسيدگي به پيش پرداخت ها ، علي الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط

8.  شرکت در جلسات مربوط به مزايده ، مناقصه و قراردادها

9.  کنترل کليه اسناد و صورت حساب هاي مالي و حسابداري مربوط به حقوق و مزايا و کارپردازي و موارد مشابه

10.  نظارت بر کار دفترهاي حساب و سر جمع داري اموال مؤسسه

11.  ثبت ، طبقه بندي و تلخيص حساب هاي مالي مؤسسه

12.  تهيه و تنظيم فهرست شهريه دانش پژوهان جهت پرداخت شهريه

13.  همکاري با هيأت حسابرسي مفيد راهبر در صورت لزوم

14. نظارت بر مصرف اعتبارات عمومي و بودجه جاري و عمراني و اختصاصي مطابق بودجه هاي مصوب و قوانين و مقررات مربوط

15. نگهداري و نظارت بر کليه حسابهاي بودجه عمومي و درآمدها

16. تنظيم محاسبات کل و گزارشات عمليات ها و ارسال به مراکز ذيربط

17. انجام امور محوله از سوی مقام ما فوق

 

تلفن داخلی: 601

تلفن مستقیم: 32113601

آدرس: ساختمان مركزي موسسه، طبقه همکف