معرفی اداره کل امور اداری و منابع انسانی

 

 

 

 

 

مدیر کل امور اداری و منابع انسانی: جناب آقای محمدتقي احمدي دوست

 

شرح وظائف:

 

1.  نظارت بر انجام وظايف واحدهاي مربوط و برنامه ريزي و تقسيم کار و ايجاد هماهنگي بين واحدهاي تحت نظر

2.  نظارت بر اجراي امور استخدامي کارکنان موسسه با رعايت قوانين و مقررات استخدامي و صدور احکام از قبيل ( استخدام ،‌ ارتقاي رتبه ، سنوات خدمتي ، مأموريت ،‌ مرخصي ها و غيره )

3. نگهداري پرونده هاي استخدامي جاري و راکد و تهيه و جمع آوري آمار و اطلاعات پرسنلي مورد نياز مؤسسه

4. برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي کارکنان در رابطه با اهداف برنامه ريزي شده و ملحوظ داشتن دستورالعمل و ضوابط ابلاغي

5. عقد قرارداد خريد خدمت از اشخاص حقيقي و حقوقي بر اساس اختيارات تفويضي

6. مراقبت در امر حضور و غياب کارکنان و تهيه گزارشات مربوط به واحدهاي تحت پوشش

7. بررسي و مطالعه در مورد تشکيلات مؤسسه وظايف و مسئوليت هاي مناسب با اهداف در چشم انداز و اساسنامه مؤسسه

8. انجام مقررات رسيدگي تخلفات در کميته انضباطي کارکنان و اجراي احکام صادره توسط مراجع ذيصلاح

9. تنظيم برنامه تشکيل کميته اجراي طبقه بندي مشاغل و ارائه پيشنهاد ها با مدارک و قوانين مربوط

10. اجراي مصوبات هيأت رئيسه در خصوص کارکنان و اعضاء هيأت علمي مؤسسه

11.  انجام کليه امور مربوط به استخدام اعضاء هيأت علمي طبق مصوبات دفتر جذب و گزينش و ارزيابي اعضاء هيأت علمي

12. نظارت بر امور دبيرخانه چاپ و تکثير و نامه رساني

13. انجام امور اداري  فعاليتهاي غير مستمر در قالب استفاده از کارکنان ساعتي ، پروژه اي و موارد مشابه

14. نظارت و هماهنگي در انجام فعاليت هاي مربوط به منابع انساني مراکز و مؤسسات وابسته

15. تهيه گزارش هاي لازم براي ارائه به مقام مافوق

16. تهيه گزارشات ماهانه مربوط به ساعت کار ( کارکرد ) نيروهاي مؤسسه

17. انجام امور مربوط به بيمه کارکنان و هيأت علمي

18. فراهم آوردن تمهيدات لازم و اجراي برنامه هاي رفاهي براي کارکنان و هيأت علمي

19. جمع آوري و نگهداري و به روز نگهداشتن اطلاعات و آمار کليه کارکنان و اعضاء هيأت علمي مؤسسه

20. اقدام لازم براي صدور به موقع احکام پرسنلي (کارکنان ، مديران و اعضاء هيأت علمي مؤسسه)

21.انجام امور محوله از سوي مقام مافوق

 

تلفن داخلی: 610

تلفن مستقیم: 32113610-025

آدرس: ساختمان مركزي موسسه، ‌طبقه همکف