معرفی اداره کل خدمات و پشتیبانی

 

 

 

مدیر کل خدمات و پشتیبانی:  جناب آقای حسين زارع

 

شرح وظائف:

 

1.  انجام خدمات مربوط به تنظيف وسائل و تأمين سوخت و روشنايي تهويه و حرارت ساختمانها

2.  انجام طرحهاي مربوط به بازسازي و تعمير ساختمان مرکزي و ساختمانهاي اقماري مؤسسه

3.  نظارت بر امور وسائط نقليه و ارائه سرويس به واحدهاي مختلف مؤسسه

4.  نظارت بر تعميرات خودرو

5.  انجام امور نگهباني و انتظامات کليه ساختمانهاي مؤسسه 

6.  تجهيز مؤسسه در زمينه وسائل ايمني، جلوگيري از حريق ، سرقت و نفوذ رطوبت به محلهاي نگهداري اسناد و اوراق و توجيه نگهبانان به اهميت وظايف محوله

7.  نظارت بر نگهداري و تعمير دستگاههاي ارتباطي و سفارشات لازم مبني بر استفاده لازم و صحيح از تلفنهاي مؤسسه

8.  نظارت در تهيه و تدارک مايحتاج مؤسسه از نظر محل وسائل و لوازم کار با رعايت مقررات مالي و اداري و ايجاد خط مشي لازم جهت حفظ و مراقبت آنها

9.  نظارت بر انجام امور نظافت و فضاي سبز مؤسسه و ساختمانهاي مربوط

10. نظارت بر واحد خدمات جهت سرويس دهي و خدمات به کليه واحدهاي مؤسسه

11.  نظارت برانجام امور کارپردازي تدارکاتي ، انبارداري به منظور تجهيز واحدهاي مؤسسه

12. تقسيم کار و ايجاد هماهنگي بين قسمتهاي واحد تحت نظارت

13. مراقبت در اداره انبار و تنظيم دفاتر اموال

14. بررسي و اظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم در مورد فعاليت هاي واحد مربوط به مقام مافوق

15. تنظيم گزارش هاي لازم و شرکت در جلسات مربوط

16. نظارت برانجام امور مربوط به مخابرات

17. نظارت بر تأسيسات و نگهداري وسائل تأسيساتي تهويه و تبريد

18. نظارت بر انجام امور فني مهندسي مربوط به نگهداري از ساختمانها ،‌ تأسيسات ناحيه صنعتي از قبيل آب و برق ، فاضلاب  ،‌آسانسور و جرثقيل ، تهويه ، شوفاژ

19. انجام امور محوله از سوي مقام مافوق

 

تلفن داخلی: 665

تلفن مستقیم: 32113665

آدرس: ساختمان مركزي، ‌طبقه همکف