با روش هاي توانگري مالي در اقتصاد خانواده آشنا شويد

مديريت منابع مالي و کنترل هزينه ها، مديريت هزينه هاي ضروري و غير ضروري، شناخت ثروت‌ها و مديريت ثروت‌ها، شناخت ثروت پنهان و چگونگي استفاده از آن، از جمله موضوعات مطرح شده در اين فيلم ها هستند...

جناب استاد حميد امامي در خصوص توانگری مالی و اقتصاد خانواده طی چند فیلم کوتاه به بررسی موضوعات زیر می‌پردازد که شما می‌توانید این فیلم‌ها را با كليك  بر تصوير زير، دانلود و تماشا کنید.